Informacje dla Autorów

Teksty należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: zeszyt@amu.edu.pl w formacie .doc do dnia 1 marca 2019 r. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej w czerwcu.  Zgłoszenie artykułu/glosy do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej.

Jednym z warunków publikacji jest przygotowanie tekstu pod względem edytorskim zgodnie z poniższymi informacjami. Redakcja zastrzega sobie możliwość odrzucenia tekstów oraz dokonywania korekty.

Wymagania techniczne, które musi spełnić tekst:

  • objętość: 25-30 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami,
  • czcionka: Times New Roman rozmiar 11,
  • przypisy dolne: czcionka Times New Roman rozmiar 10,
  • interlinia pojedyncza,
  • akapity 0,75 cm,
  • tytuł i podtytuły: Times New Roman rozmiar 12, pogrubione, wyśrodkowane; podtytuły numerujemy cyframi arabskimi.

Szczegółowe wymogi dotyczące formatowania przypisów można znaleźć tutaj.

Pod tekstem artykułu albo glosy należy zamieścić streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości max 2 tys. znaków ze spacjami zawierające słowa kluczowe (od 3 do 5) w języku polskim i angielskim oraz pełną nazwę koła naukowego, które się reprezentuje. Streszczenie w języku angielskim powinno być poprzedzone tłumaczeniem tytułu tekstu. Ponadto do tekstu należy dołączyć skan recenzji artykułu sporządzonej i własnoręcznie podpisanej przez samodzielnego pracownika naukowego (min. dr hab.).

*****

Zapora ghostwriting

Redakcja „Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” wdrożyła procedurę przeciwdziałania ghostwriting zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja czasopisma wdrożyła następujące rozwiązania:

  1. Wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. Redakcja każdorazowo uzyskuje informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
  3. Redakcja wyjaśnia, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (uczelni). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.