Nr 12

ARTYKUŁY

SEBASTIAN BIAŁY, Zadania administracji publicznej w zakresie polityki społecznej wobec osób starszych – wybrane zagadnienia

DARIA BONIEC-BŁASZCZYK, Środki ochrony prawnej w systemie ochrony danych osobowych w sprawach karnych

PAULINA BOŃCZYK, Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w praktyce orzeczniczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w latach 2006–2020

WOJCIECH CHRZĄŚCIK, Odpowiedzialność deliktowa zarządcy drogi gminnej za szkody wyrządzone jej stanem – analiza wybranych zagadnień

ILONA GALICKA, Prawo dostępu do wody w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

MICHALINA JUSIK, Zdarzenia komunikacyjne w świetle najważniejszych zadań zarządcy drogi – analiza istoty oraz zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej

WOJCIECH KOMAR, Odpowiedzialność z tytułu wady fizycznej rzeczy w sprzedaży konsumenckiej – konstrukcja i funkcjonowanie

RAFAŁ KRUK, Prezydent a powołanie Rady Ministrów. Praktyka konstytucyjna

EWA ŁAPIŃSKA, Wpływ niepełnosprawności testatora na zdolność testowania

JĘDRZEJ OWOC, Skutki wniesienia wkładu niepieniężnego na gruncie podatku VAT

JOANNA PIECZABA, Miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy jako łącznik normy kolizyjnej w sprawach spadkowych o charakterze transgranicznym – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2020 r., C-80/19

MARTA ROZMYSŁOWICZ, Działanie zbiorowe pracowników concerted activity jako pozazwiązkowa forma organizacji i protestu pracowników w amerykańskim prawie pracy

DOMINIK SIP, Obrońca obwinionego w postępowaniu przed sądem lekarskim

KACPER STOŚ, Większościowy system wyborczy do Senatu RP – postulat i analiza konsekwencji wprowadzenia wymogu większości bezwzględnej

DAWID JAN WALCZAK, Dopuszczalność wskazania spadkobiercy poprzez odwołanie się do okoliczności pozatestamentowych

JAKUB ZIELIŃSKI, Wysokość opłaty stosunkowej w przypadku „dobrowolnego” spełnienia świadczenia bezpośrednio do rąk komornika sądowego – uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., P 63/14