Nr 1

ARTYKUŁY

EWA BEYGA, Użycie siły w stosunkach międzynarodowych – limitacja jej stosowania

NATALIA DANECKA, Współpraca międzynarodowa w zakresie praktycznego wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi

PAWEŁ GUTKOWSKI, Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (koszty i miejsce zwrotu towaru)

MARIA JĘDRZEJCZAK, Sądowoadministracyjna kontrola decyzji uznaniowych

KRZYSZTOF KALEMBA, Prawne, społeczne i gospodarcze skutki wprowadzenia euro

KRYSTIAN KORZENIEWSKI, Globalne inicjatywy religii zjednoczonej

GRACJAN KUPCZAK, Masy zbuntowane wobec zasady demokratycznej

KATARZYNA LANGE, Nowa architektura finansowa Unii Europejskiej

TOMASZ LEWANDOWSKI, Robots and International Humanitarian Law Contemporary Challenges

PIOTR MICHALAK, Umowy cywilnoprawne, a stosunek pracy i słów kilka o niekorzystnej praktyce wypierania umów o pracę

JAKUB MICHALSKI, Geneza i wyodrębnienie wolnych zawodów prawniczych

JAKUB MICHALSKI, Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

MAŁGORZATA MNICHOWSKA, Współczesne tendencje i zmiany w relacji lekarz-pacjent

KRZYSZTOF PTASZYK, Pochwała cnoty politycznej według Alexisa de Tocqueville i Hanny Arendt

TADEUSZ STANIEWSKI, Koszty hazardu w polskim prawie

LUCYNA STANISZEWSKA, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie orzeczenia w uzasadnionym terminie – przewlekłość postępowania sądowego

KATARZYNA SZCZEPAŃSKA, Pojęcie konsumenta w „dyrektywach konsumenckich” Unii Europejskiej i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne

FILIP SZYMAŃSKI, Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy a miejsce wykonania zobowiązania – problemy interpretacyjne

MARTA ŚWIEJKOWSKA, Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi a ratowanie życia