Nr 3

ARTYKUŁY

TOMASZ BEDNAREK, MARCIN SEPEŁOWSKI, Ocena kodeksu zobowiązań w artykułach publikowanych na łamach „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” w latach 1934-1939

TOMASZ CERANEK, O różnych ujęciach pojęcia jasności prawa

MARTA CHORZĘPA, Małoletni a rachunek bankowy

BARTOSZ CHUDZIŃSKI, Charakter prawny uchwał zgromadzeń kapitałowych

BARTOSZ CHUDZIŃSKI, Nieistniejące uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych

JAROSŁAW KOLA, Udział prawników poznańskich w pracach Komisji Kodyfikacyjnej RP nad ujednoliceniem prawa prywatnego w latach 1919-1939

DAGMARA KOWALSKA, Lekarski obowiązek udzielenia pomocy i związana z nim odpowiedzialność karna za jego zaniechanie

JOANNA KRUSZYŃSKA, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia w Kodeksie zobowiązań – rzeczywista potrzeba czy konserwatyzm?

MIKOŁAJ LABIJAK, Proces w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanej przez Niemców na cywilnych mieszkańcach Kostrzyna w dniu 20 października 1939 r.

PATRYK NACEWICZ, Wdrażanie nowego zarządzania publicznego jako sposób unowocześniania administracji publicznej w świetle wytycznych Komisji Europejskiej

MAREK PORZEŻYŃSKI, Wyczerpanie prawa do kopii programu komputerowego w kontekście wyroku C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp

JUSTYNA SIEDZIAKO, Natura prawna roszczenia o naprawienie szkody z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych poprzez zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia

ADRIANNA SZCZECHOWICZ, Solidarne orzeczenie obowiązku naprawienia szkody przewidzianego w art. 46 § 1 k.k.

 

GLOSY

MARCIN CZERWIŃSKI, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego-Izby Cywilnej z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 90/11

PAWEŁ GRZYBOWSKI, Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2011 r. I SA/Wr1456/10

JAKUB ELEGAŃCZYK, Kilka uwag na marginesie uzasadnienia do wyroku SN z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. V KK 139/12)