Nr 2

ARTYKUŁY

MACIEJ BALCEROWSKI, Mechanizmy ułatwiające opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce

DIANA RENATA BOŻEK, Abstrakcyjna kontrola wzorca umownego z inicjatywy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako sposób ochrony konsumenta usług ubezpieczeniowych

MAGDALENA BRODAWKA, Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej jako przedmiot zainteresowania polskiego Trybunału Konstytucyjnego

PAWEŁ CHROSTOWSKI, Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – rys historyczny oraz rozumienie „więzi z Rzecząpospolitą Polską” w orzecznictwie i doktrynie

PAWEŁ GRZYBOWSKI, Sytuacja myśliwych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji – wybrane zagadnienia

MARIA JĘDRZEJCZAK, Wejście w życie a obowiązywanie aktu normatywnego

ANNA KEMPA, Reklama a konstytucyjna zasada godności w prawie polskim i hiszpańskim - na przykładzie reklam artykułów spożywczych

MARTA KIEBAŁA, Ochrona oznaczeń geograficznych wina w świetle Porozumienia TRIPS

PIOTR KLEBIEKO, Celowość i racjonalność ponoszenia kosztów w podatku dochodowym od osób prawnych a swoboda decyzji gospodarczej przedsiębiorcy

MATEUSZ KLUPCZYŃSKI, Reguła wydatkowa a swoboda finansowa samorządu terytorialnego

ARTUR KRZYSZTOF KRUSZEWSKI, Czynności prawne nieistniejące

KATARZYNA LANGE, Unia fiskalna UE jako odpowiedź na kryzys zadłużenia

MONIKA ODROWSKA-STASIAK, Wykładnia orzeczeń w polskim postępowaniu cywilnym

MONIKA PACOCHA, Zastosowanie zasad międzynarodowych kontraktów handlowych UNDROIT jako ogólnych zasad prawa oraz lex mercatoria. Wybór orzecznictwa

MICHAŁ PUK, Praktyczna analiza sporów świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia o finansowanie ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych (tzw. nadwykonań)

AGATA PYRZYŃSKA, Konstrukcja i rola instytucji międzynarodowej obserwacji wyborów w świetle wybranych regulacji prawnych

ŁUKASZ SOKOŁOWSKI, Przedsiębiorca jako podmiot służebności przesyłu

ŁUKASZ SOKOŁOWSKI, KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI, Zgoda pacjenta jako kontratyp cywilnoprawnej odpowiedzialności deliktowej lekarza

ANETA TYC, Ciężar dowodu – wokół definicji oraz dopuszczalności umownej regulacji