Nr 6

ARTYKUŁY

MACIEJ BALCEROWSKI, Uzasadnienie szczególnej ochrony ubezpieczonych na gruncie III filaru emerytalnego

MARTA BANYK, Kwestia niekonstytucyjności roszczenia informacyjnego z art. 2861 p.w.p. – wybrane zagadnienia

DIANA RENATA BOŻEK, Odpowiedzialność lekarza, podmiotu leczniczego i ubezpieczyciela za nieudane transplantacje

ADRIANNA BUDYSZ, Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w Polsce

ALEKSANDRA DĄBEK, Ograniczona względami ekonomicznymi dostępność świadczeń zdrowotnych a naruszenie przez lekarza reguł ostrożności

SARA DOBRZAŃSKA, Ochrona prawa do prywatności a relacjonowanie przebiegu rozprawy głównej w polskim procesie karnym

KATARZYNA DOROSZEWSKA, Znaczenie klauzuli „wypadku mniejszej wagi” w polskim prawie karnym

PAULINA GRABARZ, Ochrona czci człowieka a satyra i karykatura jako element wolności sztuki – rozważania na gruncie polskiego i niemieckiego prawa karnego

MILENA GWARA, Prostytucja w aspekcie prawnym i jej skutki psychiczno-społeczne

ŁUKASZ JAŚKOWIAK, JAN STRANZ, Dopuszczalność i skutki potwierdzenia czynności dokonanej bez wymaganej przez umowę lub statut zgody organu spółki

DAWID PIASKOWSKI, Śmierć osobnicza (mózgowa) jako przesłanka dopuszczalności przeszczepu ex mortuo

ADRIAN RYCERSKI, Akcje wielogłosowe w spółce publicznej

JUSTYNA SADOWSKA, Odpowiedzialność za szkodę medyczną wynikającą ze zdarzenia medycznego – pojęcie zdarzenia medycznego

BENIAMIN SOSNOWSKI, Geneza, rola i cechy preambuły w aktach prawnych

JAKUB STANKIEWICZ, Recydywa wśród młodocianych sprawców przestępstw w świetle teorii społecznego uczenia się

FILINA SZTANDERA, Ochrona prawna zdolności do życia zarodka w ustawie o leczeniu niepłodności z uwzględnieniem dorobku konstytucyjnego

KATARZYNA URBANOWICZ, Formy konsensualizmu procesowego w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

DOMINIKA WRÓBLEWSKA, Charakter ekologiczny opłaty produktowej

MAGDALENA WRZALIK, Wstępne uwagi o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich w 2015 r. (wybrane zagadnienia)

PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI, Model BOT partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji infrastrukturalnych

 

GLOSA

DAWID ZIÓŁKOWSKI, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. II GZ 927/15 (glosa krytyczna)