Nr 4

ARTYKUŁY

PIOTR ALEXANDROWICZ, Some Remarks on Canon Law and Evolutionary Psychology

MARTA BANYK, Status prawny dziecka poczętego na tle jego prawa do ochrony życia i zdrowia, wynagradzania szkód doznanych przed urodzeniem oraz ochrony dóbr osobistych matki

MONIKA BONIECKA, Petycja do Parlamentu Europejskiego

MATEUSZ BUSZKIEWICZ, Egzekucja należności pieniężnych z wynagrodzenia za pracę

DIANA RENATA BOŻEK, Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Uwagi na tle  uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. III CZP 31/2011

BARTOSZ CHUDZIŃSKI, AGATA KOSCHEL, Podmioty legitymowane do wniesienia powództwa o uchylenie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

ŁUKASZ DEMBSKI, ADAM SZABELSKI, Korona św. Stefana jako źródło suwerenności Węgier i fundament konstytucjonalizmu węgierskiego

NATALIA JABŁOŃSKA, Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego pacjenta a możliwość jego ograniczenia w świetle artykułu 5 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

ELIZA JACHNIK, Testament życia w świetle Europejskiej Konwencji Bioetycznej a możliwość składania oświadczeń pro futuro w prawie polskim

AGATA LANGOWSKA, Art. 191a, art. 200a, art. 200b Kodeksu karnego – analiza krytyczna i propozycje zmian

MICHAŁ PUK, Kompetencje przedstawiciela ustawowego do wyrażania zgody na interwencję medyczną wobec pacjenta małoletniego

MARCIN SEPEŁOWSKI, Prezydencki projekt zmiany ustawy  o referendum lokalnym – krok w kierunku udoskonalenia instytucji czy próba uciszenia wspólnot samorządowych?

MATEUSZ SOBOLEWSKI, Znaki legitymacyjne - istota i znaczenie. Problematyka przepisów dotyczących umorzenia znaków legitymacyjnych

ADRIANNA SZCZECHOWICZ, Prezentowanie treści pornograficznych – wybrane aspekty

ANETA TYC, Ciężar dowodu w holenderskim prawie pracy

MACIEJ WAŚ, Kodeksowa ochrona prawna najemcy w przypadku niedozwolonych immisji niematerialnych

 

GLOSY

MARTA CHORZĘPA, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2012 roku o sygn. akt II FSK 709/11  (glosa krytyczna)

MARCIN CZERWIŃSKI, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r., III CZP 36/13, w sprawie relacji między roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy a roszczeniem negatoryjnym albo roszczeniem windykacyjnym (glosa aprobująca)